วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

มือใหม่หัดทำรายงานการประชุม


ระเบียบวาระการประชุม

กลุ่มโครงการเรียนรู้เชิงวิชาการจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ณ  สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ครั้งที่ 1 / 2555
วันที่ 21   เดือน สิงหาคม พ.. 2555
ณ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผู้มาประชุม
1.  นางสาวจันจิรา  ถิ่นสุวรรณ        ประธาน
2.  นางสาวเสาวณีย์   อำไพร             รองประธาน
3.   นางสาวกาญจณี  มะณีฉาย         กรรมการ
4.   นางสาวพรสุดา   กาสนิท           กรรมการ
5.  นางสาวสิริพร     ภูมิโชติ             กรรมการ
6.  นางสาวสุภาภรณ์   วรรณวงศ์      กรรมการ
7.  นางสาวกฤษณา ชูศรีทอง             กรรมการ
             8.  นางสาวชัยมลล์ บัวแดง                กรรมการ
             9.นางสาวอรอุมา บุตรมิมุสา          กรรมการ
10.  นางสาวอัมมิกา เพลิดพร้าว        กรรมการ
11.  นางสาวสุพรรษา ปัญญาบุตร     กรรมการ
12.  นางสาวน้ำฝน ปะสังคะเต          กรรมการ
13.  นายสถาพร รักชาติ                     กรรมการ
14.  นางสาวลัดดารัตน์  บุญผง         เลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
      (ไม่มี)
 เริ่มประชุม เวลา   14.00   .
ประธานกล่าวเปิดประชุม
               
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องที่1.    แจ้งกำหนดการวางแผนปฏิบัติงาน ตามตารางหน้าที่ปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระที่เรื่องรับรองรายงานการประชุม
               ( ไม่มี  )

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
             เรื่องที่1.     การลงมือจัดทำร่างโครงการจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ด้วยสมาชิกทุกคนร่วม
    แรงร่วม ใจกันปฏิบัติงานด้วยความสมัครสมานสามัคคี
             เรื่องที่ 2.    ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพราะหน้าที่ต่างๆที่ได้รับ
    มอบหมาย    สมาชิกทุกคนเห็นพร้อมร่วมกันว่า  ท่านเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เหล่านั้น
    ให้สำเร็จลุล่างไปได้ด้วยดี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 เรื่องที่1.     หน่วยงานที่เราจะไปศึกษาดูงานเพื่อนำมาจัดทำโครงการนั้น  ควรมีระยะทางไม่ไกล
     เกิน  10  กิโลเมตร เพื่อความสะดวกในการเดินทางและลดภาระค่าใช้ง่ายที่ไม่จำเป็น
 เรื่องที่2.    สมาชิกทุกคนจะต้องไปศึกษาดูงานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย 
    ในกรณีที่สมาชิกคนใดติดธุระม่สามารถไปร่วมศึกษษดูงานได้ให้แจ้งให้ประทาน
    รับทราบก่อนล่วงหน้า
ปิดประชุม เวลา 16.00  .
                                                             ลงชื่อ.................................................ผู้จดรายงานการประชุม
                                                                              (.............................................)
                                                                     ตำแหน่ง..........................................

                                                                  ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
                                                                               (............................................)
                       ตำแหน่ง............................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น